Helppokäyttöiset sähköiset kokeet

Tabletkoulussa on mahdollista toteuttaa sähköisiä kokeita. Käytössä on Tabletkoulun monipuolinen tehtäväeditori, jolla opettaja voi luoda kokeen käden käänteessä. Lisäksi opettaja voi hyödyntää Tabletkoulun Tehtäväpankkia, josta voi kopioida valmiita koetehtäviä. Tehtäväpankkia voi jokainen opettaja kerryttää jakamalla laadukkaaksi kokemansa koetehtävän muiden käyttöön. Siten käytössä on monipuolinen tehtävävalikoima, joka tekee sähköisen kokeen luomisesta helppoa ja antoisaa.

Opettajat ja opiskelijat voivat keskustella tehtävistä ja materiaalista

Kurssien sisällöistä, harjoituksista ja yhteisestä sisällöstä voidaan keskustella osio- tai harjoituskohtaisella keskustelualueella. Keskustelut on suunniteltu tukemaan yhteisöllistä oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta. Keskustelualueita voidaan käyttää myös harjoituksissa tehtävänantona.

Keskusteluja voi käydä opetusryhmän sisällä niin että ne näkyvät vain opetusryhmän jäsenille, tai opettajat ja kirjailijat voivat keskustella materiaalista keskenään ilman että opiskelijat näkevät näitä keskusteluita.

Oppimateriaaliin liittyy runsaasti harjoituksia

Tabletkoulun oppimateriaali sisältää runsaasti valmiita harjoituksia. Harjoituksia on monen tyyppisiä, matematiikan harjoituksista monivalintaan ja esseistä vastauksiin jotka voivat sisältää kuvia ja ääntä. Järjestelmä huolehtii tehtävien tarkastamisesta aina kun se on mahdollista, näin vähentäen opettajan arviointiin käyttämää aikaa. Harjoitustyyppien tarkoituksena on pitää opiskelija aktiivisena koko kurssin ajan sekä vähentää tarvetta perinteisten kokeiden järjestämiselle. Tehtävistä on myös mahdollista katsoa ensiksi vihje ja vasta sitten vastata tehtävään.

Opiskelija näkee tekemättömät tehtävät yhdellä silmäyksellä

Opettajan antamat tehtävät näkyvät Tabletkoulusta yhdellä silmäyksellä. Kun opiskelija on vastannut tehtäviin, opettaja saa siitä tiedon. Samoin opettaja näkee, onko joku opiskelija jättänyt vastaamatta tehtäviin. Tekemättömien tehtävien ohella opiskelija näkee graafisesti kuinka paljon kurssia on vielä käymättä. Tabletkoulu myös muistaa missä kohdassa oppimateriaalia opiskelija on viimeksi ollut ja osaa siirtyä seuraavalla käyttökerralla samaan kohtaan.

Kehittyneet alleviivaus- ja muistiinpanotoiminnot

Tabletkoulussa opiskelija voi alleviivata minkä tahansa kohdan tekstissä ja myös tehdä siihen liittyviä muistiinpanoja parilla hiiren klikkauksella tai napautuksella tabletissa. Alleviivaukset ja muistiinpanot tulevat näkyviin opiskelijan omassa muistiossa. Muistiinpanojen myöhempi editointi ja tulostaminen on myös mahdollista. Tämän lisäksi jokaiseen osioon voi tehdä laajemmat muistiinpanot, joihin voi tarvittaessa liittää myös www-linkkejä ja kuvia.

Haulla löydät nopeasti etsimäsi

Tabletkoulun oppimateriaali on organisoitu niin, että siitä on helppoa ja nopeaa tehdä erilaisia hakuja. Näin pääset välittömästi tutkimaan kiinnostuksesi kohdetta riippumatta siitä, missä oppiaineessa sitä on käsitelty tai voit tarkastella kiinnostuksesi kohdetta eri oppiaineiden näkökulmasta. Huomioi kuitenkin, että sinun tarvitsee ostaa käyttöoikeus oppimateriaaliin Tabletkoulun verkkokaupasta päästäksesi tutustumaan siihen syvemmin.

Asiasanat ja kurssien väliset linkitykset

Kurssien sisältöä kuvataan asiasanoilla. Klikkaamalla asiasanaa, opiskelija näkee, millä muilla kursseilla on käsitelty samaa ilmiötä. Huomioimme oppimisen ilmiökeskeisen luonteen tekemällä linkityksiä eri kurssien ja oppiaineiden välille.

Badget ja opettajan muistiinpanot opiskelijoista

Opettaja voi antaa opiskelijalle “badgen”, eli ansiomerkin hyvästä suorituksesta. Badgen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa toimimaan esimerkiksi aktiivisesti ryhmätöissä tai hakemaan tietoa monipuolisesti eri lähteistä. Opettaja voi liittää niihin myös viestin opiskelijalle sekä oman muistiinpanon, joka näkyy vain hänelle itselleen. Lisäksi opettaja voi käyttää Tabletkoulua arvioinnin tukena ja tallentaa opiskelijoita koskevia positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia huomioita. Nämä huomiot eivät näy opiskelijoille.

Itsearviointi tukee oppimista

Tabletkouluun on kehitetty itsearviointitoiminto tukemaan opiskelijan aktiivista osallistumista ja reflektointia. Itsearviointi auttaa opiskelijaa tarkkailemaan omaa etenemistään ja pohtimaan tarkemmin, mitkä asiat ovat olleet helppoja, mitkä vaikeita ja mikä on motivoinut häntä kurssilla. Itsearviointilomake näkyy jokaisen pääosion lopussa. Vastaukset itsearviointikysymyksiin näkyvät vain opiskelijalle itselleen ja kurssin opettajalle.

Vertaisarviointi helpottaa opettajan työtä ja motivoi opiskelijoita

Tabletkouluun on rakennettu laajoja, mutta helppokäyttöisiä toimintoja helpottamaan vertaisarviointia. Vertaisarvointi on suunniteltu tukemaan arvioinnin avulla etenkin metataitojen, kuten informaatio- ja vuorovaikutustaitojen, ajattelun taitojen sekä luovan ilmaisun kehittämistä.

Tabletkoulu helpottaa arvosanojen antoa

Tabletkouluun on rakennettu arviointia kokoava sivu, josta opettaja näkee yhdellä silmäyksellä opiskelijan saamat pisteet tehtävistä, opiskelijan aktiivisuuden ja opettajan opiskelijasta tekemät merkinnät ja badget. Kaikki tiedot ovat opettajan käsillä selkeissä taulukoissa helpottamassa arvosananantoa.

Tabletkoulun materiaalista voit aina luoda PDF:n

Tabletkoulun materiaalista on aina mahdollista luoda pdf-tiedosto. Näin varmistut, että sinulla säilyy aina käytössäsi Tabletkoulun perusoppimateriaali vaikka esimerkiksi lukiosta valmistumisesi jälkeen. Käyttöoikeus Tabletkoulun www-palveluun on voimassa viisi vuotta oppimateriaalin ostosta.

Opiskelijat ja opettajat voivat lisätä materiaalia Tabletkouluun

Tabletkoulun keskeinen ajatus on, että kaikki käyttäjät, sekä opiskelijat, että opettajat voivat lisätä materiaalia Tabletkoulun kursseihin. Tällaista materiaalia kutsumme yksinkertaisesti yhteiseksi sisällöksi, joka voi olla tiedostoja ja www-linkkejä. Lisätessäsi sisältöä voit myös päättää, näkyykö se vain omalle kurssillesi, koulullesi vai voiko kuka tahansa kurssin käyttäjä ympäri Suomen nähdä saman sisällön.

Opettajan opas sisältää tietoa vain opettajille

Tabletkoulun kirjailijat ovat laatineet jokaiseen kurssiin oman opettajan oppaan, joka sisältää neuvoja ja ohjeita materiaalin hyödyntämisestä opetuskäytössä. Tabletkoulu pyrkii näin tuomaan opettajille myös vinkkejä uusien opetusmenetelmien ja esimerkiksi kurssiin liitettyjen sovellusten käytössä.

Tabletkoulu hyödyntää ulkopuolisia sovelluksia

Tabletkoulu hyödyntää parhaita oppimissovelluksia ja muita digitaalisia palveluita aina kun se on oppimisen kannalta järkevää. Esimerkiksi matematiikassa käytämme paljon Geogebraa ja musiikin opetuksessa valtavasti erilaisia sovelluksia. Kielissä käytämme esimerkiksi Soundcloudia ja Youtubea. Uusien sovellusten ja palveluiden lisääminen on helppoa ja sen voi tehdä kuka tahansa opettaja tai vaikka opiskelija parilla napin painalluksella. Ulkopuolisten palveluiden käyttö ei myöskään ole pakollista, vaikkakin suositeltavaa.