Tabletkoulu-palvelun käyttöehdot

27.6.2018


LUETHAN NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN REKISTERÖITYMISTÄ TABLETKOULU-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. HYVÄKSYMÄLLÄ KÄYTTÖEHDOT SITOUDUT NOUDATTAMAAN NIITÄ KÄYTTÄESSÄSI TABLETKOULU-PALVELUA.

Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 27.6.2018.

 

1. Palvelu ja palvelun sisältö

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Tabletkoulu Oy:n (”Tabletkoulu”) kehittämään ja omistamaan Tabletkoulu-palveluun rekisteröityneisiin oppilas- ja opettajakäyttäjiin (”Käyttäjä”). Käyttöehdot määrittelevät Käyttäjän Tabletkoulu-palvelun käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Tabletkoulu-palvelu on verkkopohjainen palvelu, joka tarjoaa Käyttäjille sähköisiä oppimateriaaleja sisältävän oppimisympäristön. Tabletkoulu-palvelu mahdollistaa Käyttäjälle palvelussa kulloinkin julkaistujen sähköisten oppimateriaalien lukemisen ja muun hyödyntämisen Käyttäjän omalla päätelaitteella. Lisäksi Tabletkoulu-palvelu mahdollistaa Käyttäjän itse tuottaman sisällön lataamisen ja julkaisun palvelussa Tabletkoulun kulloinkin mahdollistamalla tavalla (kaikki yhdessä ”Palvelu”).

Palvelun sisältö koostuu Tabletkoulun Palveluun tallentamista sähköisistä oppimateriaaleista, jotka voivat sisältää muun muassa tekstiä, kuvia, videoita, harjoituksia ja oppaita, sekä muusta Palvelussa Käyttäjien saatavilla kulloinkin olevasta sisällöstä (”Sisältö”). Tabletkoulu päivittää Sisältöä säännöllisesti. Käyttäjä hyväksyy, että Sisältöä voidaan vapaasti muuttaa, lisätä tai poistaa, eikä Tabletkoulu ole velvollinen suorittamaan hyvitystä tai korvauksia Käyttäjälle tämän johdosta.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille tai -palveluihin, jotka eivät ole Tabletkoulun hallinnoimia. Tabletkoulu ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen tai -palveluiden sisällöstä tai käytännöistä.

 

2. Käyttäjätili

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Käyttäjäksi ja oman tilin luomista Palveluun. Mikäli Käyttäjä opiskelee peruskoulussa, edellyttää Käyttäjätilin luominen, että sillä oppilaitoksella, jossa Käyttäjä opiskelee, on voimassa oleva sähköisten oppimateriaalien palvelusopimus Tabletkoulun kanssa.

Käyttäjätili Palveluun voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

  • Käyttäjän tiedot toimitetaan Palveluun SSO-sisäänkirjautumismekanismin (Single-Sign-On) välityksellä;
  • Oppilaitos luo käyttäjätilit Tabletkoulun toimittamia hallintatunnuksia käyttämällä;
  • Tabletkoulu luo käyttäjätilit oppilaitoksen toimittaman käyttäjälistan perusteella; tai
  • Käyttäjä luo käyttäjätilin itse Palvelun rekisteröitymissivun kautta antamalla siinä edellytetyt tiedot.

Käyttäjän on rekisteröidyttävä Palveluun omalla nimellään ja yhteystiedoillaan. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän antamat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Tietojen muuttuessa Käyttäjä päivittää muuttuneet tiedot Palveluun profiilisivullaan.

Jokainen käyttäjätili on henkilökohtainen ja sidottu yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttäjätunnusta, salasanaa tai tilin käyttöoikeuttaan toiselle henkilölle. Mikäli Käyttäjä tietää tai epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa päätyneen oikeudettomasti toisen henkilön tietoon, Käyttäjän tulee välittömästi vaihtaa käyttämänsä salasana ja ilmoittaa asiasta Tabletkoululle, jotta Tabletkoulu voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjä hyväksyy, että Tabletkoululla on oikeus ilman hyvitys- tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle poistaa Käyttäjän käyttäjätili käytöstä joko tilapäisesti tai pysyvästi, jos:

(a) Käyttäjä on käyttänyt Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, eikä korjaa rikkomustaan viiden (5) arkipäivän kuluessa Tabletkoulun tätä koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta;
(b) Tabletkoululla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän toimenpiteet voivat aiheuttaa vahinkoa, haittaa tai oikeudellisia seuraamuksia Käyttäjälle itselleen, muille Käyttäjille, Tabletkoululle tai muille Palvelun toteuttamiseen osallisille; tai
(c) Tabletkoululla on tähän lainsäädäntöön tai viranomaismääräykseen perustuva velvollisuus.

 

3. Hinnoittelu ja maksaminen

Palvelu on maksullinen. Palvelun hinnoittelu perustuu oppimateriaalilisensseihin, joiden oppilaskohtainen hinta määräytyy Tabletkoulun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Ala- ja yläkoulun oppilaskäyttäjien osalta oppimateriaalilisenssien hankinnasta ja maksamisesta huolehtii oppilaitos Tabletkoulun kanssa solmitun sähköisten oppimateriaalien palvelusopimuksen mukaisesti.

Lukion oppilaskäyttäjät ostavat oppimateriaalilisenssit itse Palvelun verkkokaupasta. Oppimateriaalilisenssien maksaminen on mahdollista verkkomaksulla tai laskulla. Laskuista peritään kymmenen (10) euron laskutuspalkkio. Verkkomaksun yhteydessä maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj.

Opettajakäyttäjille Palvelun käyttäminen on ilmaista. Opettajakäyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää Palvelua tai sen Sisältöä opetuksessaan ilman, että heidän oppilaillaan on voimassa oleva oppimateriaalilisenssi.

 

4. Oikeus käyttää palvelua

Tabletkoulu myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti edellyttäen, että Käyttäjä:

(a) sitoutuu käyttämään Palvelua vain opetus- ja yksityiskäytössä, näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen ja vain näiden Käyttöehtojen mukaisessa laajuudessa, eikä käytä Palvelua mihinkään muuhun tarkoitukseen tai millään muilla tavoin;
(b) käyttää Sisältöä vain Palvelussa eikä kopioi tai muuten toisinna, muokkaa tai muuntele, julkaise, jakele, välitä tai muuten saata yleisön saataviin Sisältöä tai Palvelun muita osia taikka myönnä niihin lisenssejä tai muita oikeuksia, ilman Tabletkoulun antamaa lupaa;
(c) ei lataa Palveluun tai julkaise Palvelussa mitään sellaista Käyttäjän Sisältöä (kuten jäljempänä määritelty), joka loukkaa kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia tai muutakaan sisältöä, jonka lataamiseen tai julkaisuun Käyttäjällä ei ole oikeutta;
(d) ei julkaise Palvelussa mitään sellaista aineistoa tai sisältöä, joka sisältönsä puolesta on Tabletkoulun arvion mukaan loukkaavaa, halventavaa, syrjivää tai muulla tavoin epäasiallista tai sopimatonta;
(e) käyttää Palvelua ainoastaan laillisiin tarkoituksiin, eikä käytä Palvelua tavalla, joka voi estää tai haitata sen normaalia toimintaa, eikä pyri kiertämään tai poistamaan Palveluun tai Sisältöön liittyviä teknisiä toimenpiteitä (kuten kopiosuojaus);
(f) ei siirrä tai lataa Palveluun aineistoa, joka sisältää viruksia, haitta- tai vakoiluohjelmia tai muita vastaavia ohjelmia tai ohjelmistoja, joiden tarkoituksena on häiritä Palvelun tai Sisällön toimintaa tai saatavilla oloa taikka mahdollistaa laiton pääsy Palveluun; ja
(g) käyttää Palvelua ja Sisältöä kulloinkin voimassaolevan lainsäännön mukaisesti.

Oppilaskäyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja Sisältöä rajoittuu niihin oppimateriaalikokonaisuuksiin, joihin Käyttäjällä on voimassa oleva oppimateriaalilisenssi. Opettajakäyttäjän oikeus käytää Palvelua tai sen Sisältöä opetuksessaan rajoittuu niihin oppimateriaalikokonaisuuksiin, joihin hänen oppilaillaan on voimassa oleva oppimateriaalilisenssi. Oppimateriaalilisenssit ovat kunkin ostetun oppimateriaalikokonaisuuden osalta voimassa viisi (5) vuotta oppimateriaalikokonaisuuden käyttöönottohetkestä.

 

5. Käyttäjän luoma sisältö

Käyttäjät voivat Palvelua käyttäessään luoda ja julkaista Palvelussa omaa sisältöään, esimerkiksi suorittaessaan harjoituksia ja kokeita tai lisäämällä Palveluun kommentteja (”Käyttäjän Sisältö”).

Käyttäjä vastaa siitä, että Palveluun ladattu Käyttäjän Sisältö ei ole lain tain hyvän tavan vastaista. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että Käyttäjän Sisältö on näiden Käyttöehtojen mukaista. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hänellä on Käyttäjän Sisältöön kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat Käyttäjän Sisällön julkaisemiseksi Palvelussa. Tabletkoulu ei ole millään tavoin vastuussa Käyttäjän Sisällöstä.

Käyttäjä antaa Tabletkoululle ei-yksinomaisen, ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirto- ja lisensointikelpoisen ja rojaltivapaan oikeuden tallentaa Käyttäjän Sisältöä Palveluun ilman ajallisia rajoituksia sekä oikeuden kopioida, muokata ja julkaista Käyttäjän Sisältöä Palvelussa ja siihen liittyvissä muissa verkkopalveluissa ja medioissa rajoituksetta ja korvauksetta.

Tabletkoulu ei seuraa Palveluun lisättyä Käyttäjän Sisältöä. Tabletkoululla on kuitenkin oikeus poistaa tai muokata Käyttäjän Sisältöä sekä oikeus olla julkaisematta Käyttäjän Sisältöä harkintansa mukaan ilmoittamatta tästä erikseen Käyttäjälle.

Mikäli opettajakäyttäjä on lisännyt omia materiaalejaan osaksi Palvelua (esimerkiksi kuvia, tiedostoja ja omia tehtäviä) ja päättää antaa tällaista materiaalia muiden opettajien tai Tabletkoulun hyödynnettäväksi, hän ei saa siitä erillistä korvausta, ja Tabletkoululla on oikeus muokata kyseistä materiaalia.

 

6. Palvelun käytettävyys

Tabletkoulu huolehtii Palvelun teknisestä toimivuudesta ja pyrkii tarjoamaan Palvelun siten, että se on Käyttäjän käytettävissä näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä kuitenkin käyttää Palvelua omalla riskillään ja hyväksyy, että Palvelu ja Sisältö tarjotaan aina ”sellaisena kuin se on”. Tabletkoulu ei takaa, että Palvelu olisi käytettävissä tai Sisältö olisi saatavilla jatkuvasti tai keskeytyksettä, tai että Palvelu tai Sisältö on virheetöntä tai että se korjaa kaikki Palveluun tai Sisältöön liittyvät virheet, ellei pakottavasta lainsäädännöstä toisin johdu.

Tabletkoululla on aina oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden ajaksi. Tabletkoulu pyrkii ilmoittamaan suunnitelluista käyttökatkoista Käyttäjälle etukäteen joko Palvelussa tai muulla Tabletkoulun parhaaksi katsomallaan tavalla. Tabletkoululla on lisäksi oikeus rajoituksetta muuttaa Palvelua, kuten sen ominaisuuksia, toiminnallisuuksia, ulkoasua ja teknologioita sekä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain mistä syystä tahansa.

Tabletkoulu huolehtii omien käytäntöjensä mukaisesti Palvelun suojaamisesta tietoturvauhkia vastaan. Tabletkoulu ei kuitenkaan takaa, että Palvelu tai Sisältö olisi kaikkina aikoina vapaa viruksista, haittaohjelmista tai muista haitallisista komponenteista.

 

7. Oikeudet palveluun ja sisältöön

Kaikki tekijänoikeudet sekä omistus- ja muut immateriaalioikeudet Palveluun sekä siihen liittyviin ohjelmistoihin, sovelluksiin ja muihin osiin kuuluvat Tabletkoululle tai sen lisenssinantajina oleville kolmansille osapuolille. Kaikki oikeudet Sisältöön kuuluvat Tabletkoululle tai muulle Sisällön tai sen osan tuottajalle.

Käyttäjä saa Palveluun ja Sisältöön ainoastaan näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeudet, eikä Käyttäjälle myönnetä edellä mainittuihin mitään muita oikeuksia.

 

8. Muut ehdot

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaista sopimusta tai muita näihin Käyttöehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle osapuolelle. Tabletkoulu voi siirtää sopimuksen sekä omat edellä mainitut oikeutensa vapaasti.

Käyttöehtojen muutokset

Tabletkoululla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä Käyttöehtoja. Käyttöehtojen muuttamisen yhteydessä Tabletkoulu ilmoittaa Käyttäjälle muutoksesta Palvelun kautta tai muulla sen parhaaksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä hyväksyy näiden Käyttöehtojen muutokset. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että se tutustuu kulloinkin voimassa oleviin Käyttöehtoihin ja niiden sisältöön.

Henkilötietojen käsittely

Tabletkoulu käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palvelun käytön yhteydessä. Henkilötietoja käytetään Palvelun tuottamiseksi ja siihen liittyviin muihin tarkoituksiin. Tarkempaa tietoa siitä, miten Tabletkoulu käsittelee Käyttäjien henkilötietoja, saat tutustumalla Tabletkoulun tietosuojaselosteeseen osoitteessa www.tabletkoulu.fi/tietosuojaseloste.

Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

Mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu Käyttäjälle vahinkoa tai menetyksiä, Tabletkoulun korvausvastuu suhteessa Käyttäjään ei missään olosuhteissa ylitä kyseisen Käyttäjän osalta maksettujen oppimateriaalilisenssimaksujen määrää. Tabletkoulu ei vastaa mistään välillisestä vahingosta, kuluista tai menetyksistä.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki Palvelun käyttöön tai näihin Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan sovinnollisesti, ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa erimielisyys kotipaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuden sijaan.

 

9. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää Palveluun tai näihin Käyttöehtoihin liittyen, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme:

info@tabletkoulu.fi

Tabletkoulu Oy, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki