Tutustu Tabletkoulun ominaisuuksiin

Tabletkoulusta löydät monipuoliset välineet opettamisen ja oppimisen tueksi.

Laadukkaat oppimateriaalit

Tabletkoulun oppikirjailijoina toimii yhteensä noin 200 opettajaa. Oppimateriaalimme ovat siis ammattitaidolla tuotettuja ja pohjautuvat vahvaan pedagogiseen osaamiseen. Ne ovat opetussuunnitelman mukaisia ja korvaavat täysin perinteiset oppikirjat. Oppimateriaalimme perustuvat uusimpiin teknologiaa hyödyntäviin opetusmenetelmiin: ilmiöpohjaisuuteen, käänteiseen oppimiseen, pelillisyyteen sekä yhteisölliseen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Ne tukevat oppimisen eriyttämistä ja tulevaisuudessa tärkeiden taitojen kehittämistä. Oppimateriaaliemme avulla jokaisen on helppo siirtyä uuden opettamisen ja oppimisen maailmaan.

Monipuolisia harjoituksia

Tabletkoulun oppimateriaalit sisältävät suuren määrän erityyppisiä harjoituksia, kuten monivalintoja, esseitä ja tehtäviä, joiden vastauksiin voi sisällyttää kuvaa ja ääntä. Järjestelmä huolehtii tehtävien tarkistamisesta aina, kun se on mahdollista. Välitön palaute motivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan tarkistamiseen käyttämää aikaa. Erilaiset harjoitustyypit aktivoivat opiskelijaa ja auttavat häntä osoittamaan tietojaan ja taitojaan koko kurssin ajan. Monipuolisten harjoitusten ansiosta perinteistä koetta ei välttämättä tarvita.

Runsaasti sovelluksia ja valikoitua sisältöä internetistä

Tabletkoulu hyödyntää parhaita oppimissovelluksia ja muita digitaalisia palveluita aina, kun se on oppimisen kannalta järkevää. Esimerkiksi matematiikassa on käytössä Geogebra ja kielissä Quizlet. Oppimateriaaleista luodaan myös linkkejä erilaisiin internet-lähteisiin. Sovellukset ja sisältö on rakennettu luontevasti suoraan osaksi oppimateriaalia.

Oppimateriaalit ovat ajankohtaisia

Opettajilta saatava palaute on oppikirjailijoillemme tärkeää. Sen perusteella materiaalien sisältöjä ja harjoituksia kehitetään. Muutoinkin sisältöjä päivitetään aktiivisesti. Viiden vuoden lisenssin ansiosta opiskelijalla on käytössään ajantasainen oppimateriaali myös varsinaisen opetuksen päätyttyä.

 

Helppo lisätä sisältöä ja harjoituksia

Oletko kerännyt aikaisemmin hyviä videoita tai artikkeleita, joita haluat hyödyntää opetuksessasi? Onko sinulla valmiina toimivia harjoituksia? Tabletkoulussa opettajan on helppo lisätä oppimateriaaliin omaa sisältöä ja harjoituksia. Lisätessäsi materiaalia voit myös valita, näkyykö se omalle opetusryhmällesi, koulullesi vai kaikille kurssin käyttäjille ympäri Suomea.

 

Itseisarviointi tukee oppimista

Tabletkoulun itsearviointitoiminto kannustaa oman oppimisen reflektointiin. Itsearviointi auttaa opiskelijaa tarkkailemaan omaa etenemistään ja pohtimaan tarkemmin, miten hän onnistunut tavoitteissaan ja miksi, mikä on motivoinut häntä ja miten hän voisi jatkossa oppia vielä paremmin. Itsearviointilomake on valmiina oppimateriaalissa kunkin jakson viimeisessä luvussa. Muutenkin oppimateriaaleissa kannustetaan säännöllisesti oman oppimisen arviointiin.

Jatkuvan arvioinnin mahdollisuus

Tabletkoulussa opettajalla on käytössään näkymä, johon kertyvät kurssin opiskelijoiden kaikki suoritustiedot: itsenäinen eteneminen, harjoituksista saadut pisteet, arvosanat, badget, itse- ja vertaisarvioinnit ja opettajan huomiot. Kaikki tiedot on koottu selkeisiin taulukoihin ja graafeihin, mikä helpottaa arvosanan antamista. Opettaja pääsee myös tarkastelemaan, mihin harjoituksiin opiskelijat ovat vastanneet ja miten.

 

Kaikki suoritukset kertyvät samaan paikkaan

Tabletkoulun oppimateriaalit ovat opetuksen ja opiskelun runko. Kaikki harjoitukset palautetaan Tabletkouluun, joten opettajan ei tarvitse huolehtia siitä, missä eri työt sijaitsevat. Jos opiskelija tekee jonkin työn esimerkiksi Google Drivessa, hän voi palauttaa Tabletkouluun linkin siihen, jolloin opettajan ei tarvitse etsiä työtä erikseen.

 

Badget kannustavat

Opettaja voi antaa opiskelijalle badgen eli osaamismerkin hyvästä suorituksesta ja toiminnasta. Badgen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa esimerkiksi toimimaan aktiivisesti ryhmätöissä tai hakemaan tietoa monipuolisesti eri lähteistä.

 

Vertaisarviointi on helppo toteuttaa

Vertaisarviointi osallistaa ja motivoi opiskelijoita. Se tukee myös tärkeiden metataitojen kehittymistä: vertaisarvioinnin kohteena ovat esimerkiksi erilaiset informaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä ajattelun ja luovan ilmaisun taidot. Metataitojen arviointi voi jo itsessään tuottaa merkittävää oppimista. Opettajalla on käytössään helpot työkalut, joilla vertaisarviointien toteuttaminen onnistuu opetusryhmän sisällä.

Opiskelija näkee etenemisensä

Opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, mitä harjoituksia opettaja on antanut tehtäväksi. Opiskelija näkee myös graafisesti, kuinka paljon kurssia on käyty. Tabletkoulun järjestelmä myös muistaa, mihin kohtaan oppimateriaalia opiskelija on viimeksi jäänyt. Seuraavalla käyttökerralla se osaa siirtää opiskelijan samaan kohtaan.

Muistio ja merkintätyökalu

Opiskelija voi tehdä Tabletkoulun oppimateriaaliin alleviivauksia ja niihin liittyviä muistiinpanoja. Laajempia muistiinpanoja voi laatia myös lukukohtaiseen muistioon. Tekstin lisäksi muistioon voi liittää linkkejä ja kuvia. Tabletkoulussa mukana kulkee siis myös sähköinen vihko!

Opiskelijoiden monipuolinen osallistaminen

Tabletkoulussa sekä opiskelijat että opettajat voivat lisätä oppimateriaaliin myös yhteistä sisältöä. Yhteinen sisältö voi olla erilaisia tiedostoja ja linkkejä. Sisältöä lisätessä voi valita, näkyykö se vain omalle kurssille vai koko koululle.

 

Keskustelutoiminto mukana  harjoituksissa

Kurssien sisällöistä, harjoituksista ja yhteisesti tuotetuista sisällöistä voidaan keskustella Tabletkoulun keskustelualueella. Keskustelualue tukee yhteisöllistä oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta.

Valmis koetehtäväpankki

Sähköisen kokeen laatiminen on näppärää Tabletkoulussa. Kokeeseen voi kopioida valmiita harjoituksia kurssin koetehtäväpankista. Myös oppimateriaalin luvuissa olevia harjoituksia voi kopioida kokeeseen. Koetehtäviä voi muokata tai laatia itse Tabletkoulun monipuolisen tehtäväeditorin avulla. Lisäksi koetehtäväpankissa voi jakaa omia koetehtäviä muille opettajille.

Opettaja määrittelee, milloin opiskelijat voivat vastata kokeeseen. Opettaja myös valitsee, pääsevätkö opiskelijat tarkastelemaan oikeita vastauksia kokeen jälkeen. Kokeiden suoritustiedot kertyvät samaan arviointinäkymään opiskelijan muiden suoritustietojen kanssa. Opettaja päättää itse, kuinka suuri painoarvo kokeilla on arvioinnissa. Järjestelmä huomioi painotuksen arviointinäkymässä.

 

Eriyttäminen on helppoa

 

Tabletkoulun oppimateriaaleissa on runsaasti eritasoisia harjoituksia. Eriyttämisen helpottamiseksi ne on luokiteltu perustehtäviin ja syventäviin ja soveltaviin harjoituksiin. Opettaja voi lisätä materiaaliin myös omia harjoituksia. Opettaja antaa harjoituksista tehtäväksi ne, jotka parhaiten sopivat oman opetuksen ja opetusryhmän tarpeisiin ja tavoitteisiin. Opiskelija näkee kuitenkin kaikki harjoitukset ja voi oma-aloitteisesti tehdä myös niitä, joita opettaja ei ole antanut tehtäväksi.

Opettaja voi eriyttää kohdistamalla harjoituksia tietyille oppilaille tai oppilasryhmille.

Järjestelmä tarkistaa harjoitukset automaattisesti aina, kun se on mahdollista. Tämä helpottaa opettajan työtä. Samalla opiskelija saa välittömän palautteen siitä, miten onnistui harjoituksessa. Opettajan on myös mahdollista antaa harjoituksia vertaistarkistettaviksi, jolloin opiskelijat tarkistavat ja kommentoivat toistensa vastauksia.

Toimii laitteella kuin laitteella

Tabletkoulua voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella. Tarvitaan vain selain ja internetyhteys. Tabletkoulu ei siis vaadi erillisiä asennuksia. Sitä voi käyttää esimerkiksi koulun tabletilla, kotimatkalla älypuhelimella ja kotona omalla kotikoneella.

 

Voi käyttää oppilaitoksen omilla tunnuksilla

Tabletkouluun ei välttämättä tarvita erillisiä tunnuksia, vaan opiskelijat voivat kirjautua sisään oppilaitoksen omilla tunnuksilla. Tällainen kertakirjautuminen onnistuu mm. silloin, kun Tabletkoulun oppimateriaalit hankitaan Edustoren kautta. Lisäksi Tabletkoulun oppimateriaalit saa käyttöön erillisiin oppimisympäristöihin, esimerkiksi Edisoniin.

Opettajalle aina ilmainen

Opettaja pääsee omilla tunnuksillaan tutustumaan suoraan kaikkiin Tabletkoulun oppimateriaaleihin. Myös kaikki työkalut ovat heti käytettävissä ilman maksua. Vain opiskelijoiden materiaalit maksavat. Opiskelijoilla tulee olla oppimateriaalit hankittuina, ennen kuin opetuksen voi aloittaa heidän kanssaan.

Edullisempi verrattuna painettuun kirjaan

Tabletkoulun oppimateriaalit maksavat vain pienen osan siitä, mitä painetut kirjat maksavat. Oppimateriaalin hintaan sisältyy kaikki tarpeellinen: tekstikirja, harjoitukset, kokeet, sähköinen vihko ja Tabletkoulun monipuoliset oppimis- ja arviointityökalut. Lisäksi oppimateriaalin lisenssi on voimassa viisi vuotta, minkä aikana materiaali päivittyy ja pysyy ajan tasalla.